Nawigacja

Wybierz język

Zawartość

Události našich projektů

Typ: inne
Události našich projektů 1co se děje

ROK 2017:

  • Hodnocení, výběr projeku k dofinancování a  podepsání smlouvy o dofinancování – Od 01.06.2016 do 05.06.2017 / Przeprowadzenie oceny, wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – od 01.06.2016r. do 05.06.2017r.
  • Zahájení realizace polsko-českého projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví” – od 01.01. 2017 nadále. / Rozpoczęcie realizacji polsko-czeskiego projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” – od 01.01.2017r. do nadal.
  • Podepsání MEMORANDA ve věci založení přeshraničního Centra dědictví Slezských Beskyd a Programové rady v rámci projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví – 31.01.2017 r. / Podpisanie MEMORANDUM w sprawie ustanowienia transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego oraz utworzenia Rady Programowej w ramach projektu Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo – 31.01.2017r.
  • Zahájení činnosti Programové rady a neformálního, dvoustranného, přeshraničního  Centra dědictví Slezských Beskyd – od 31.01.2017 nadále. / Rozpoczęcie działalności Rady Programowej oraz nieinstytucjonalnego, dwuoddziałowego, transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego – od 31.01.2017r. do nadal.
  • Realizace aktivit spojených s vytvořením nového turistického produktu, který napomůže ke zvýšení  návštěvnosti  regionu a posílení  turistického ruchu v přeshraniční oblasti – od 01.01.2017 nadále. / Wdrażanie działań związanych z utworzeniem nowego produkt turystycznego pozwalającego na zwiększenie odwiedzalności regionu i wzmocnienie ruchu turystycznego w wymiarze transgranicznym – od 01.01.2017r. do nadal.
  • Vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací a podepsání smlouvy se zhotovitelem „Przytulia” – 15.05.2017. / Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wykonawcą „Przytulia” – 15.05.2017r.
  • Vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací a podepsání smlouvy se zhotovitelm „MUZ-IC”  včetně zahájení stavby – 10.07.2017. / Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy z wykonawcą „MUZ-IC” oraz rozpoczęcie prac budowlanych– 10.07.2017r.
  • Realizace stavebních prací v Beskydském domě bylin „Przytulia” – od 24.05.2017 nadále. / Realizacja robót budowalnych w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” – od 24.05.2017r. do nadal.

 

 

 

ROK 2016:

  • Příprava a podání žádosti o dofinancování projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví” – do 31.05.2016. / Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinasowanie projektu Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” - do 31.05.2016 roku.

 

PROGRAMOVÁ RADA:

Zapojení a spolupráce více než 30 osob/institucí, které tvoří Programovou radu, při realizaci našeho, společného projektu a činnosti neformálního, přeshraničního  Centra dědictví Slezských Beskyd se zakládá na principu dobrovolnosti.

Aktivity Programové rady spočívají hlavně v:

účasti na tvoření koncepce stálé expozice a periodických výstav v Muzeu Slezských Beskyd v Bystřici (MUZ-IC) a podpoře aktivit propagujících Živé lekce folklóru,

účasti na tvoření koncepce Beskydského domu bylin „Przytulia” v Brenné, a v tom stálé expozice a zároveň periodických výstav,

metodologické podpoře propagačních aktivit naplánovaných v projektu,

účasti na tvoření společného turistického produktu, spolu s jeho společnou identifikací (logo, způsoby značení, propagace i PR),

účasti na mapování stávajících  tras spojujících obě partnerské obce a podpoře při tvoření nových a rozšiřování stávajích, a také ve tvorbě turistické hry.

 

RADA PROGRAMOWA:

Zaangażowanie i współpraca ponad 30 osób/instytucji wchodzących w skład Rady Programowej, przy realizacji naszego, wspólnego projektu oraz działalności nieinstytucjonalnego, transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego opiera się na zasadzie dobrowolności.

Działania Rady Programowej polegają w szczególności na:

uczestnictwie w tworzeniu koncepcji stałej i czasowej wystawy w Muzeum Beskidu Śląskiego w Bystrzycy (MUZ-IC) oraz wsparciu działań promujących Żywe Lekcje Folkloru,

uczestnictwie w tworzeniu koncepcji Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, w tym wystawy stałej oraz czasowych,

wsparciu metodologicznym działań promocyjnych zaplanowanych w projekcie,

uczestnictwie w tworzeniu wspólnego turystycznego produktu, włącznie z jego wspólną identyfikacją (logo, metody znakowania, promocja i PR),

uczestnictwie w mapowaniu istniejących szlaków łączących obie partnerskie gminy oraz wspieraniu tworzenia nowych i rozszerzaniu istniejących, a także w tworzeniu gry przełajowej.

 

 

 


Stworzono: 30. 10. 2017
Ostatnia aktualizacja.: 10. 5. 2018 12:12
Autor: Miroslav Slaninák